Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Dariusz Kossakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna dr Dariusz Kossakowski – radca prawny (zwany dalej „Kancelarią”) przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie najważniejsze prawa związane z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych Państwu przysługują.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym „RODO” jest Dariusz Kossakowski – radca prawny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Kancelaria Prawna dr Dariusz Kossakowski –  radca prawny w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2a m. 1  (zwana dalej: „Kancelarią”).

Dane kontaktowe:

ul. Stawki 2A m. 1

00-193 Warszawa

Tel.: +48 (22) 829 46 80

Fax: +48 (22) 829 46 81 

e-mail: kancelaria@kossakowski.pl

Dane osobowe w Kancelarii są przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie polskimi przepisami, które zostały wydane w związku z ww. rozporządzeniem w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Kancelaria dba o poufność przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych, wprowadziła stosowne zabezpieczenia wymagane ww. przepisami aktów prawnych w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Kancelaria przetwarza dane osobowe gdy:

a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (Klient), której dane dotyczą, lub  do podjęcia działań na żądanie osoby (Klienta), której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

b. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do obsługi wiadomości kierowanych do Kancelarii z wykorzystaniem formularza kontaktowego i udzielaniem na nie odpowiedzi przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), za które Kancelaria w szczególności uznaje: bezpieczeństwo IT związane ze stroną www.kossakowski.pl, świadczenie usług, w celach statystycznych i kontaktowych;

e. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);

f. przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych współpracą z Kancelarią lub podjęciem zatrudnienia w Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1  c) RODO).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne podanie przez Państwa swoich danych osobowych. Odmowa podania przez Państwa danych lub żądanie ich usunięcia może jednak spowodować uniemożliwienie Kancelarii np. kontaktu z Państwem. W stosunkach umownych podanie przez Państwa swoich danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i wykonania umowy. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Państwu prawo:

a. dostępu do treści Państwa danych osobowych, 

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

c. przenoszenia Państwa danych osobowych, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są poddawane profilowaniu.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane, do momentu zakończenia umowy związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,  przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi lub do momentu wniesienia sprzeciwu oraz do czasu wykonania przez Kancelarię obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów prawa.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby:

  1. upoważnione przez Kancelarię osoby do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wykonywania przez te osoby swoich obowiązków służbowych,
  2. współpracujący z Kancelarią prawnicy w tym: radcowie prawni, adwokaci,
  3. organy państwowe, sądy lub inne uprawnione podmioty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 
  4. dostawcy świadczący usługi na rzecz Kancelarii (np. dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzania przetwarzania danych osobowych, podmioty świadczące usługi księgowe).

Przekazywanie Państwa danych osobowych poza Unię Europejską

Państwa dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską. 

Aktualizowanie Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jej aktualizacje będą publikowane na stronie www.kossakowski.pl W związku z tym należy regularnie śledzić Politykę Prywatności Kancelarii. O zmianie Polityki Prywatności zostaną Państwo poinformowani za pomocą okna, które pojawi się na stronie Kancelarii. W przypadku braku akceptacji przez Państwa Polityki Prywatności Kancelarii lub jej zmian, powinni Państwo zaprzestać korzystać ze strony internetowej Kancelarii.