OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

O specjalizacji

W ramach tej specjalizacji dochodzimy wspólnie z wierzycielami ich roszczenia od niewypłacalnych dłużników (przedsiębiorców i osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz rozpatrujemy skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Naszą podstawową zasadą prowadzenia postępowania upadłościowego jest prowadzenie go w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

Zakres usług

Postępowanie naprawcze

Przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców i grup kapitałowych

Optymalizacja formy prawnej pod kątem odpowiedzialności wspólników

lub członków zarządu

Analiza stanu niewypłacalności i związanych z tym stanem ryzyk i obowiązków prawnych

Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Wnioski o ogłoszenie upadłości

Reprezentujemy wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego

Obsługa transakcji nabywania aktywów w postępowaniu upadłościowym